Welkom bij parfumerie Parfas voor alle exclusieve merken!

Privacy beleid & cookies van Parfas

Bescherming van de persoonsgegevens

Parfas verbindt zich er toe het vertrouwen dat u getuigt te respecteren en past nauwkeurig de wet van 8 december 1992 toe betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Parfas zal in het kader van de contractuele relatie met de klant en via de Website persoonsgegevens van de Koper verzamelen. Deze persoonsgegevens zijn de volgende: a) Naam en Voornaam b) Adres c) E-mailadres d) Telefoonnummer e) Geboortedatum f) Nationaliteit.

Tijdens het betalingsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd via het systeem van de beveiligde betaling via Multisafepay. De kredietkaartgegevens worden echter nooit aan derden overgemaakt.

De door Koper verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de Bestellingen en het opstellen van de afrekening De Koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden in deze bepaling.

Parfas treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, het verwerken en voltooien van leveringen, het opstellen van de afrekening en direct marketing van Parfas, met inbegrip van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, indien daar goedkeuring voor is gegeven.

De Koper heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem/haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Parfas. Verzoeken hiertoe kunnen per e-mail verstuurd worden aan info@parfas.be.

Parfas neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens die door Koper worden meegedeeld te waarborgen.

De Koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De Koper erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe van Parfas geen toestemming hebben gekregen, nooit op Parfas kan worden verhaald.

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en leidt automatisch tot annulering van de Bestelling. Het zelfde geldt voor het geval waarin de gegevens ontbreken.

Indien u die informatie niet wenst, volstaat het ons te verwittigen per email op info@parfas.be, of per brief naar Parfas, Donksesteenweg 248, 2930 Brasschaat (België)

 

Wat zijn Cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde producten van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails te kunnen verbeteren. In beperkte mate worden via onze site zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De cookies worden dus slechts door onze site gebruikt om de persoonlijke service voor u te verbeteren.