Algemene voorwaarden | Terms and Conditions

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") waaronder Parfumerie Parfas elk van haar Producten die op haar Website, www.parfas.be, vermeld staan aan u leveren.

Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de Website te bestellen. Door een van de Producten van 'Parfas' te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Parfumerie Parfas raadt u aan om voor toekomstig gebruik een kopie af te drukken van deze Algemene Voorwaarden.

U kunt deze Algemene Voorwaarden steeds terugvinden en downloaden via de Website, www.parfas.be. Deze Algemene Voorwaarden zijn, enkel beschikbaar in het Nederlands.

ARTIKEL 1 – Over ons en over deze Algemene Voorwaarden

1.1. De Website van de webshop 'Parfas' wordt uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, 'Jennifer's Wellness Company', met zetel te 2930 BRASSCHAAT, Donksesteenweg 212. De bv is ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0889.703.695. Als u aanmerkingen of suggesties heeft, ontvangen we die graag via het volgende e-mailadres: info@parfas.be. U kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer, vanuit België 03/297.66.16 en vanuit het buitenland 003232976616. Dit telefoonnummer is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 18.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur. Wanneer wij niet op kunnen namen kan u altijd een voicemail nalaten.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Product dat u via onze Website bestelt.

1.3. In deze Algemene Voorwaarden betekent:
a) Ondernemer: Parfumerie Parfas, die een onderdeel is van de voornoemde BV 'Jennifer's Welness Company', en die producten en/of diensten op afstand aan Koper aanbiedt;
b) Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst van welke aard dan ook op afstand aangaat met de ondernemer; Parfumerie Parfas, als onderdeel van BV 'Jennifer's Welness Company' ;
c) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand ;
d) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
e) Dag: kalenderdag;
f) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt ;
g) Bevestiging van Bestelling : aanvaarding van uw Bestelling vindt plaats in de vorm van een document genaamd "Bevestiging van Bestelling', waarin aanvaarding van uw Bestelling wordt bevestigd;
h) Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor schending van een contract, schending van verplichtingen, verkeerde opgaven, vergoeding of enige andere grond tot actie in welke vorm dan ook in verband met of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden voorziene aansprakelijkheid of voortvloeiend uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden (en in het kader van deze definitie zullen alle verwijzingen naar "deze Algemene Voorwaarden" dienen te worden beschouwd als onderdeel van elk bijkomend Contract);
i) Schending van verplichtingen: de schending van elke
(i) verplichting voortvloeiend uit de uitdrukkelijke of impliciete bepalingen van een Contract om aantoonbaar redelijke zorg te dragen voor of gebruik te maken van zijn bekwaamheden bij uitvoering van het Contract of (ii) de ongeschreven wettelijke verplichting daar aantoonbaar redelijke zorg voor te dragen of van zijn bekwaamheden gebruik te maken (maar geen andere, meer strikte verplichtingen)

ARTIKEL 2 – Algemeen

2.1. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

2.2. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeenkomst en schriftelijk bewijs hiervan.

2.4. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.5. Parfumerie Parfas behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige Bestellingen.

2.6. Door het gebruik van de Website of ander elektronisch portaal van Parfas en/of het plaatsen van een Bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

3.1. Parfas  besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto's, zoals weergegeven op de Website.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de voorwaarden die aan het aanbod verbonden zijn. Bovendien moet een Bevestiging van Bestelling aan de Koper zijn overgemaakt per e-mail.

3.3. Uw Bestelling blijft geldig als aanbod totdat we u een Bevestiging van uw Bestelling toesturen of voordien, wanneer we uw mededeling over herroeping van uw Bestelling ontvangen.

3.4. Parfas en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het gaat met name over een geldige Overeenkomst op afstand.

3.5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.6. Parfas kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een Overeenkomst met de Koper.

ARTIKEL 4 – Aanbod

4.1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.2. De op de Website aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen en andere taksen maar zonder verzendkosten.

4.3. De eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen en in uw Bevestiging van Bestelling.

4.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 5 – Wijze van Bestelling

5.1. Wanneer Koper een Bestelling wenst te doen, kan de Koper vrijblijvend een account aanmaken op de Website (www.parfas.be), om zijn/haar volgende Bestellingen te vergemakkelijken. Koper kan bij eenmalige Bestelling echter ook slechts de gevraagde gegevens invullen, zonder een account aan te maken.

5.2. Koper behoort steeds de instructies ter bestelling en betaling, die gegeven worden via de Website, op te volgen.

5.3. Ongeacht een prijs die de Koper eerder heeft gezien of gehoord zal, vanaf het moment dat Koper een Product selecteert dat hij/zij wenst te bestellen, vermeld of aangeduid worden (op de Website) hoeveel de kosten inclusief BTW, indien van toepassing, en enige andere leveringskosten bedragen.

5.4. Koper dient het Product- totaal te betalen op het moment van plaatsing van de Bestelling door ons de gegevens door te geven van uw van een door ons aanvaardbare krediet- of debetkaartinstelling afkomstige krediet- of debetkaart of die van PayPal. Deze gegevens heeft Parfas nodig om de Bestelling in behandeling te kunnen nemen. Koper kan ook betalen op enige andere manier die door Parfas aanvaard wordt, maar Parfas is niet gehouden de goederen te leveren alvorens Parfas de volledige betaling heeft ontvangen. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken.

5.5.  Koper verplicht zich ertoe dat alle details die u aan Parfas doorgeeft voor het aankopen van een van onze Producten correct zijn, dat de krediet- of debetkaart of de rekening of andere betaalmethode die Koper gebruikt aan Koper toebehoren en dat Koper over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van het Product te dekken. Parfas behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails te valideren alvorens het Product te leveren.

5.6. Door een Bestelling te plaatsen op de Website gaat Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden in de op de datum van het plaatsen van Bestelling door Koper geldende versie. Koper is telkens wanneer hij/zij een Bestelling plaatst de enig verantwoordelijke voor het lezen van de op dat moment van kracht zijnde versie van de Algemene Voorwaarden.

5.7. Er zal een Contract worden gesloten en Parfas is wettelijk verplicht het Product aan u te leveren wanneer zij Bestelling van Koper aanvaarden. Aanvaarding vindt plaats wanneer Parfas in een aan de Koper gerichte e-mail zijn/haar Bestelling uitdrukkelijk aanvaardt, in de vorm van een "Bevestiging van Bestelling" genaamd document waarin aanvaarding van de Bestelling wordt bevestigd.

5.8. Tot op het moment dat Parfas een Bestelling aanvaardt, behoudt zij zich het recht voor te weigeren de betrokken Bestelling in behandeling te nemen en behoudt Koper het rechtzijn/haar Bestelling te annuleren. Als Parfas of Koper de Bestelling geannuleerd heeft alvorens Parfas die aanvaardde, zal Parfas zo snel mogelijk elke door Koper of door krediet- of debetkaartinstelling van Koper al aan haar gedane betaling voor de Bestelling van het Product terugbetalen.

5.9. Als Koper na plaatsing op de Website ontdekt dat hij/zij een fout heeft gemaakt bij zijn/haar Bestelling, dient Koper per e-mail contact op te nemen met info@parfas.be.

5.10. De gesloten Contracten, de Website en de Algemene Voorwaarden zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

5.11. Parfumerie Parfas zal de gesloten Overeenkomsten bewaren gedurende een periode van minstens twee jaar. De Koper kan zijn/haar Overeenkomst gedurende die periode steeds verkrijgen via eenvoudige opvraging per e-mail aan info@parfas.be.

ARTIKEL 6 - Betaling

6.1. De aan Koper beschikbaar gestelde betalingsopties zijn deze Visa, Mastercard, Bancontact/Mistercash, iDEAL, PayPal of overschrijving.

6.2. De Bestelling zal pas worden verzonden na ontvangst van betaling.

6.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Parfumerie Parfas in haar bevestiging conform artikel 3.3 en 4.3. van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Parfumerie Parfas worden gecorrigeerd.

6.4. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Parfas te melden.

6.5. Parfas houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven toe te passen die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw Bestelling, tenzij overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Parfumerie Parfas worden gecorrigeerd.

6.6. Bij online Bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

6.7. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Parfas is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6.8. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen zoals overschrijving, beschikt de Koper over een betalingstermijn van zeven (7) dagen na de dag van Bestelling.

6.9. In het geval dat de Koper heeft aangegeven te betalen via de middelen genoemd sub 6.8., maar dit niet doet binnen de betalingstermijn van zeven (7) dagen, behoudt Parfas zich het recht voor om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 – Levering

7.1. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.

7.2. De Bestelling van de Koper wordt klaargemaakt voor levering van zodra Parfumerie Parfas een bevestiging van uw betaling heeft ontvangen.

7.3. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met een minimumtermijn voor levering van twee (2) werkdagen en een maximumtermijn van tien (10) werkdagen.

7.4. Uitzonderingen op bovengenoemde termijnen zijn mogelijk. Parfas zal Koper in dat geval op de hoogte brengen, telefonisch of per mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een Product niet langer voorradig is.

7.5. Parfas neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een Bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

7.6. Als een Bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

7.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

ARTIKEL 8 – Recht op verzaking

8.1. De Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen.

8.2. Dit kan enkel wanneer het product en de verpakking in originele, complete, met folie, zegel intact, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

8.3. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, stalen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.4. De Koper dient het product terug te sturen naar: Parfumerie Parfas, Donksesteenweg 248, 2930 Brasschaat, België. Of dient het Product zelf te komen afgeven op dit adres. De kosten die het retour met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Koper.

8.5. De Koper dient steeds een retourdocument aan te vragen via info@parfas.be.

8.6. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Parfumerie Parfas.

8.7. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Parfas, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten die het retour met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Koper.

8.8. Indien de Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Parfas binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Parfas betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Parfas van de Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

8.9. Parfas is echter nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen maar niet uitsluitend- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8.10. De Koper kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

8.11. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen op het voornoemde adres. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd. De kosten voor de bezorging komen in dat geval ten laste van de Koper

ARTIKEL 9 – Annulering

9.1. Parfumerie Parfas kan een Contract annuleren als het Product om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Parfas neemt in dat geval onmiddellijk conctact op met de Koper en verbindt zich ertoe elk al door Koper betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van de Bestelling.

9.2. Parfas zal alle door Koper overgemaakte bedragen terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die Koper heeft gebruikt om voor het Product te betalen.

ARTIKEL 10 – Gebreken

10.1. Parfas doet zijn uiterste best om de bestelde Producten in excellente staat te leveren.

10.2. De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na de levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.

10.3. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) werkdagen na levering aan Parfas schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

10.4. De Koper is verplicht om het betrokken Product in tussentijd in de huidige toestand te bewaren.

10.5. Indien Parfas vaststelt dat er inderdaad sprake is van een zichtbaar gebrek heeft de Koper steeds recht op vervanging van het gebrekkige Product of op kosteloos herstel.

10.6. Koper heeft geen recht op bovenstaande vervanging of herstel wanneer hij Parfas niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van het gebrek binnen de zeven (7) werkdagen.

ARTIKEL 11 – Overmacht

11.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in het geval van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.

11.3. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als vormen van overmacht beschouwd :
a) Uitputting van voorraad
b) Vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers
c) Tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

11.4. Indien de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij gehouden kan worden.

ARTIKEL 12 – Beperking inzake de Aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel heeft voorrang op alle andere artikelen in deze Algemene Voorwaarden en zet de volledige Aansprakelijkheid van de Ondernemer en de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Koper uiteen voor:
a) uitvoering, niet-uitvoering of beweerde vertraging in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, van een Contract of via de Website (geheel of gedeeltelijk); of
b) alle overige zaken in verband met deze Algemene Voorwaarden of het van kracht worden of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

12.2. Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van:
a) De Aansprakelijkheid van de Parfas voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Schending van onze Verplichtingen; of (iii) enige andere Aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door de van toepassing zijnde wet; of
b) de wettelijke rechten van de Koper als Klant.

12.3. Bij het uitvoeren van elke onder deze Algemene Voorwaarden vallende verplichting is Parfas uitsluitend gehouden tot het met redelijke zorg en vaardigheid uitvoeren van die verplichting.

12.4. Zoals uiteengezet in artikel 12.2, aanvaardt Parfas geen Aansprakelijkheid en sluiten we die volledig uit, behalve een dergelijke Aansprakelijkheid als die voortvloeit uit de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

12.5. Ongeacht andere wettelijke bepalingen wijst Parfas alle Aansprakelijkheid af voor:
a) verlies van omzet;
b) verlies van feitelijke of te verwachten winst;
c) verlies van contracten;
d) verlies van gebruik van geld;
e) verlies van verwacht spaargeld;
f) verlies van activiteiten;
g) verlies van productieve tijd;
h) verlies van kansen;
i) verlies van goodwill;
j) verlies van reputatie;
k) verlies van, schade aan of corruptie van data; o
l) elke indirecte of gevolgschade

12.6. Aansprakelijkheid is uitgesloten ongeacht of die te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is. Om elke twijfel te voorkomen, zijn de clausules 12.5(a) tot 12.5(l) van toepassing, of het verlies nu direct, indirect, consequentieel of anders is.

12.7. Ongeacht hetgeen bepaald is in artikel 12.2:
a) zal de volledige Aansprakelijkheid van Parfas krachtens enig Contract in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van de totale waarde van het desbetreffende Contract op grond waarvan de noodzaak tot het ondernemen van actie zich voordoet
b) zal de volledige aansprakelijkheid van Parfas ten opzichte van de Koper of een derde in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van het totaalbedrag dat door Koper aan Parfas werd betaald in de 12 maanden voorafgaand aan enige noodzaak tot het ondernemen van actie.

12.8. De beperking van Aansprakelijkheid krachtens artikel 12.7. is zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden voorziene Aansprakelijkheid, als op alle Aansprakelijkheid die voortvloeit uit ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enig ander artikel in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 13 – Intellectueel Eigendomsrecht

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en hun afgeleide rechten blijven voorbehouden aan Parfumerie Parfas. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld.

13.2. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten

13.3. De Koper mag geen wijziging aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die hij heeft afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook, en mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

13.4. Indien de Koper een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze bepaling, zal zijn recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet hij, naar keuze van de Ondernemer, alle kopieën van de materialen die hij heeft gemaakt teruggeven of vernietigen.

ARTIKEL 14 – Bescherming persoonsgegevens

14.1. Parfumerie Parfas zal in het kader van de contractuele relatie met de klant en via de Website persoonsgegevens van de Koper verzamelen. Deze persoonsgegevens zijn de volgende:
a) Naam en Voornaam
b) Adres
c) E-mailadres
d) Telefoonnummer
e) Geboortedatum
f) Nationaliteit

14.2. Tijdens het betalingsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd via het systeem van de beveiligde betaling. De kredietkaartgegevens worden echter nooit aan derden overgemaakt.

14.3. De door Koper verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de Bestellingen en het opstellen van de afrekening.

14.4. De Koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden in deze bepaling.

14.5. De betrokken gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd).

14.6. Parfas treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, het verwerken en voltooien van leveringen, het opstellen van de afrekening en direct marketing van Parfas, met inbegrip van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

14.7. De Koper heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem/haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Parfas. Verzoeken hiertoe kunnen per e-mail verstuurd worden aan info@parfas.be.

14.8. Parfas neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens die door Koper worden meegedeeld te waarborgen. De Koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De Koper erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe van Parfas geen toestemming hebben gekregen, nooit op Parfas kan worden verhaald.

14.9. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en leidt automatisch tot annulering van de Bestelling. Het zelfde geldt voor het geval waarin de gegevens ontbreken.

ARTIKEL 15 – Uitdrukkelijke forumkeuze

Voor alle geschillen tussen Koper en Ondernemer die ontstaan uit het tot stand gekomen Contract dat onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden , of met dit Contract verband houden of uit dit Contract voortvloeien, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) bevoegd.

ARTIKEL 16 – Uitdrukkelijke rechtskeuze

Op alle aanbiedingen van de Ondernemer en op alle Contracten die onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die met dit Contract verband houden of uit dit Contract voortvloeien is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.